W ostatnią sobotę lutego 2021 Offshore Training Centre zrealizował szkolenie Hot Work dla grupy siedmiu studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Z powodu pandemii szkolenie prowadzone było w formule on-line.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Uniwersytet Morski Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z218/17

FOT. Piotr Lewandowski