Rigging & Slinging (Offshore)

Szkolenie jest adresowane do załóg statków różnych bander oraz pracowników instalacji offshorowych, gdy przepisy nie wymagają akredytacji narodowych.

Working at Heights (Offshore)

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika, pracującego na wysokości. Kurs definiuje bezpieczny dostęp do miejsc wykonania tej pracy.

Anchor Handling Operations

Szkolenie kierowane do marynarzy działu pokładowego, którzy planują zatrudnienie na statkach specjalistycznych.

Ochrona Przeciwpożarowa - użycie gaśnic

Każdy pracownik wykonujący prace gorące powinien być przeszkolony w użyciu gaśnic. Szkolenie jest zalecane dla wszystkich osób zatrudnionych na każdym stanowisku pracy.

Ochrona Przeciwpożarowa - przestrzenie zamknięte

To szkolenie jest dedykowane do osób wykonujących prace w przestrzeniach zamkniętych w tym obserwatorów prac gorących i strażników pełniących dyżur przy wejściach do przestrzeni zamkniętych.

Ochrona Przeciwpożarowa - prace gorące

 To szkolenie jest dedykowane do osób wykonujących prace gorące  w przypadku gdy nie jest wymagany certyfikat obowiązujący w danym kraju.

Świadomość występowania ryzyka i jego ocena

Szkolenie Świadomość Występowania Ryzyka i jego Ocena  omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy pracownik wykonujący prace niebezpieczne dla zdrowia, życia i mienia.

System zezwoleń na pracę

Szkolenie System zezwoleń na pracę omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy pracownik wykonujący prace niebezpieczne dla zdrowia, życia i mienia.

Sygnały, środki łączności oraz komunikacja w przestrzeniach ograniczonych i zamkniętych

Szkolenie Sygnały, środki łączności oraz komunikacja w przestrzeniach ograniczonych i zamkniętych  omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy pracownik wykonujący prace w przestrzeniach ograniczonych lub zamkniętych, a także wszystkie osoby stosujące do komunikacji radiotelefony, na których użytkowanie nie jest wymagana licencja.

Detekcja, pomiar i monitorowanie stężeń szkodliwych substancji

Szkolenie Detekcja, pomiar i monitorowanie stężeń szkodliwych substancji w przestrzeniach ograniczonych lub zamkniętych omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy pracownik wyposażony w detektor lub miernik osobisty, a także wszystkie osoby odpowiedzialne za  kontrolę  atmosfery.

Aparaty Oddechowe

Szkolenie  Aparaty Oddechowe omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy pracownik wykonujący prace w przestrzeniach ograniczonych lub zamkniętych.

Plan działania na wypadek zagrozeń i niebezpiecznych zdarzeń

Szkolenie  Plan działania na wypadek zagrożeń i niebezpiecznych zdarzeń omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy pracownik oddelegowany do pracy za granicą.

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338